1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Namen in podlaga.

Humanitarno društvo ADRA Slovenija (v nadaljevanju ADRA Slovenija) podatke, ki nam jih posredujete v tej izjavi, uporablja za namene projektnega poročanja ADRA Slovenija o odzivu in za preprečevanje potencialnega podvajanja pomoči (Odziv na krizo ob poplavah, Initial Response, Network Response). Podlaga za tako obdelavo je zakoniti interes društva. ADRA Slovenija lahko zgolj na ta način izpolnjuje svoje dolžnosti do financerja in obveznosti preprečevanja podvajanja pomoči, ki jih je sprejela v dogovoru s pristojnimi državnimi organi in partnerskimi nevladnimi organizacijami skladno s humanitarnimi načeli.

Rok hrambe.

ADRA Slovenija hrani osebne podatke (ime, priimek, naslov) še 6 let po prejemu darilne kartice, kar utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko le na tak način uveljavljamo svoje pravice oziroma se branimo pred zahtevki.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam.

Z vašimi osebnimi podatki se lahko pri svojem delu seznanijo zaposleni, zunanji sodelavci, prostovoljci ali fizične/pravne osebe, ki društvu nudijo podporne storitve (npr. ponudniki telekomunikacijskih storitev, zunanja pravna služba, organizator prevoza ipd.).

Podatki se lahko z namenom preprečevanja podvajanja pomoči posredujejo pristojnim državnim oziroma javnim organom in partnerskim nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri izvajanju pomoči po poplavah 2023. To utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko društvo zgolj na tak način izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do projektnih partnerjev.

Del osebnih podatkov se lahko posreduje financerjem dejavnosti ADRA Slovenija oziroma se financerjem omogoča vpogled v te osebne podatke, če je to pogoj, da društvo pridobi javna sredstva za delovanje. Podlaga za takšno posredovanje je zakoniti interes društva, saj gre za pogodbene obveznosti in pogoj za pridobitev sredstev za delovanje. Na zahtevo uporabnika mu društvo posreduje vsakokratni seznam takšnih financerjev.

Pravice uporabnikov in dodatne informacije.

Uporabnik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik soglasje kadarkoli prekliče tako, da o tem obvesti društvo na [email protected]  ali na naslov Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana.

Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko uporabnik ugovarja pri društvu, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bo društvo njegovo situacijo individualno obravnavalo.

Uporabnik ima pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v društvu. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).

Društvo uporabniku na podlagi njegove zahteve omogoči vpogled v to podpisano izjavo in pojasnila ter mu izroči kopijo.