GDPR Izjava o zasebnosti

Namen in podlaga

Z vašim podpisom na listo peticije se strinjate, da organizator dogodka oz ADRA Slovenija kot vodja projekta BODE+ zbira, hrani in obdeluje vaše osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Ti podatki bodo uporabljeni izključno za namene internega poročanja ADRA Slovenija donatorju CNVOS v okviru programa Impact4Values za doseganje rezultatov projekta in željenega števila podpisane peticije.

Rok hrambe.

Vaše osebne podatke bomo hranili največ 6 let oz. le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, razen če zakon ne določa drugače.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam.

Vaših podatkov ne bomo posredovali drugim tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja, razen če to zahteva zakon. Do podatkov podpisane peticije bodo dostopale odgovorne osebe iz organizacije ADRA Slovenija, društva Medkulturni dialog ter društva KD Gmajna. Obenem bo lahko podatke pogledala odgovorna oseba iz organizacije CNVOS.

Pravice uporabnikov in dodatne informacije.

Uporabnik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik soglasje kadarkoli prekliče tako, da o tem obvesti društvo na [email protected]  ali na naslov Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana.

Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko uporabnik ugovarja pri društvu, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bo društvo njegovo situacijo individualno obravnavalo.

Uporabnik ima pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v društvu. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).

Društvo uporabniku na podlagi njegove zahteve omogoči vpogled v to podpisano izjavo in pojasnila ter mu izroči kopijo.